အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ေလ့လာမႈျပဳခဲ့ေသာ ေကာ္မတီအမ်ားစုတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေသာေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈေအာက္မွေန၍ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို စီမံကိန္းခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီတည္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ စုေပါင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည္။ ရန္ပံုေငြခ်မွတ္ေပးမည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ သေဘာတူလက္ခံၿပီးမွသာ ေကာ္မတီသည္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရပ္ရြာလူထုသို႔ ခ်ျပေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္…..