ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့မှ သန်လျင်မြို့ရှိ သီဟဒီပ အားကစားရုံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဗဟိုအဆင့် ကမ္ဘာ့သားဆက်ခြားခြင်းဆိုင်ရာ အထိမ်းအမှတ်ပြပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ပြပွဲ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအား လူထုမှ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာသိရှိနိုင်ရေးအတွက် အသိပညာပေးရန်ဖြစ်သည်။