၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔ထိ ျမန္မာေဘာ္တြင္း (သတၱဳတြင္း) ညီညႊတ္ေသာအေျခခံအလုပ္သမားအဖဲြ႕အစည္း မွ “လုပ္ငန္းတည္ၿမဲလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးစီမံခ်က္” ကို နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#HELVETAS_Myanmar
#PTF