ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရွင့္

USAID ၏  ေထာက္ပံ့ရံပံုေငြျဖင့္ Chemonics International Inc.  မွ အေကာင္အထည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျမင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ – ျမန္မာအတြက္ စီမံကိန္း ေထာက္ပ့ံရံ႕ပံုေငြမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔တြင္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရး၊ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေရးတို႔အတြက္ USAID ႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရတို႔၏ စီမံကိန္းေထာက္ပံ့ရံပံုေငြ ခ်ထားေပးေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စီမံကိန္းအစီအစဥ္၏ ေထာက္ပံ့ရံပံုေငြျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ေထာက္ပံ့ရံပံုေငြမ်ားကို ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို Download pdf ကို ႏွိပ္ၿပီး ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ရံပံုေငြပံုစံဇယား

http://www.lrcmyanmar.org/wp-content/uploads/2019/01/Annex-D-Grant-Budget-Template.xls

** English Version Below **

Dear Applicant:
The USAID Promoting Rule of Law in Myanmar Activity, implemented by Chemonics International, is seeking
grantees for implementation of activities that address human trafficking and provide victims’ assistance in
Myanmar. The grants will be awarded and implemented in accordance with USAID and U.S. Government
regulations governing grants under contracts and the Activity’s internal grant management policies.

For more details, please see the download file.

Grant Budget Template

http://www.lrcmyanmar.org/wp-content/uploads/2019/01/Annex-D-Grant-Budget-Template.xls