၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေမလ၂၅ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖဲြ႕မွ ” ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ စားသံုးသူေရးရာႏွင့္ အသိပညာ တန္ဖိုးထားမႈ ျမွင့္တင္ေရး စီမံခ်က္”ကို မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#HELVETAS_Myanmar
#PTF