၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒး႐ွင္းအဖြဲ႕မွ “မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရး လက္လွမ္းမွီမႈရ႐ွိေစေရး မသန္စြမ္းသူကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ေပး” စီမံခ်က္ကို မိတ္ဆက္ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အစု္ိးရတာ၀န္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ခ်မ္းေျမ့သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#Helvetas
#PTF