ျမန္မာႏိုင္ငံ နားမၾကားသူမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕၏ ” မသန္စြမ္းအခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိေရး မသန္စြမ္းအဖြဲ႕မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ့ျမႇင့္တင္ေရးစီမံခ်က္ ” အေၾကာင္းမိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#Helvetas
#PTf