မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖဲြ႔သည္ Second Tap Rootအဖဲြ႔၏ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသိပညာေပး ဗဟုသုတ ျမွင့္တင္ေရး စီမံခ်က္ မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနားကို ေမလ ၃၁ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#HELVETAS_Myanmar
#PTF