ကရင္ျပည္နယ္၊ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖဲြ႔သည္ KOG Youthအဖဲြ႔မွ ျပည္နယ္ျပန္ဆက္ရုံးအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္အား၊ လူငယ္မ်ားျဖင့္စုေပါင္းတားစီးေရး စီမံကိန္းမိတ္ဆက္ပဲြကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#HELVETAS_Myanmar
#PTF