ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ Youth Dream မွ ျပဳလုပ္ေသာ ဂ်ဲန္ဒါဆိုင္ရာ ခြဲျခားမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံခ်က္ အသိေပးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ Follow up သြားေရာက္ျခင္း။