မႏၱေလးၿမိဳ႕ ရိွ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖဲြ႔သည္ ေစတနာမြန္အဖဲြ႔ႏွင့္အတူ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးရရွိမႈႏွင့္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျမွင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ ခုနစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#HELVETAS_Myanmar
#PTF