မြန်မာနိုင်ငံတွင်တာဝန်ခံမူတာဝန်ယူမုအပြည့်ရှိသောအရပ်ဘက်ပူးပေါင်းပါဝင်မြှင့်တင်ရေးနှင့်HIVနှင့်နေထိုင်သူများးအတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်မူပေးခြင်း အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသောပူးပေါင်းပါဝင်စေရေးစီမံချက်မိတ်ဆက်ခြင်း။

#PEACE Project

#HELEVETAS #PTFe #LRC

#Civic_Engagement