ngo info

Organization Name Magway Regional Youth Network
Contact person ဇင္မင္းထိုက္
Contact Address အမွတ္ (၁၇၀)၊ ေအာင္ေစတနာ (ေအ) ရပ္ကြက္၊ (၃)လမ္း၊ မေကြးၿမိဳ႕
Contact Email magwayyouthnetwork@gmail.com
Contact Phone 09-791059727
Website N/A
Establishment (Year) 2013
Registration status Other, please specify
Function of Organization Program & Project Implementer (အစီအစဥ္/စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္သူ)
Type of Organization Community Based Organization
Sectors Peace (ျငိမ္းခ်မ္းေရး), Coordination/Networking (ညႈိနွုိင္း/ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း), Youth empowerment (လူငယ္ထု စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္း), Education (ပညာေရး), Health (က်န္းမာေရး)
Ohter
States or Regions Mandalay (မႏၲေလး)
Township
Extra Information <p><b>ရည္ရြယ္ခ်က္</b></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:22.5pt;text-align:justify;text-indent:
-22.5pt"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">(က)မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား၏ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္လူငယ္ထု၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ကို လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ပါဝင္ၿပီး လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လာေစရန္။<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:22.5pt;text-align:justify;text-indent:
-22.5pt"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">(ခ) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ လူငယ္အားလံုး၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပိုမို အားေကာင္းလာေစရန္အတြက္
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လာေစရန္။<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:22.5pt;text-align:justify;text-indent:
-22.5pt"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">(ဂ) 2013220မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစၿပီး
လူငယ္မ်ား၏သေဘာဆႏၵႏွင့္အညီလူငယ္ေရးရာမူ၀ါဒမ်ားေပၚေပါက္လာေစရန္ ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစရန္</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:22.5pt;text-align:justify;text-indent:
-22.5pt"><span style="font-size: 10pt; text-indent: -22.5pt;">(ဃ) မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ေဒသအသီးသီးတြင္
လူငယ္ဖိုရမ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စင္တာမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္။</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:22.5pt;text-align:justify;text-indent:
-22.5pt"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>အေျခခံမႈမ်ား</b></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-align:justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးလူငယ္ကြန္ရက္သည္
<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:58.5pt;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:-22.5pt"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">(က) တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိလူငယ္မ်ားအတြက္
လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တို႔ကိုဦးတည္ ေဆာင္ရြက္မည္<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align:justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">(ခ)
အစုိးရ(သို႕) မည္သည့္ပါတီ (သို႕)မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္း (သို႕) မည္သည့္လူပုဂၢဳိလ္တစ္စုံတစ္ေယာက္၏
<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:.75in;mso-add-space:
auto;text-align:justify;text-indent:-.25in"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; လႊမ္းမိုးမႈမ်ားမပါဘဲေဆာင္ရြက္မည္<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-align:justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">(ဂ)
တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ၍ ခုိင္မာက်စ္လစ္ေသာကြန္ရက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရမည္<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:.5in"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">(ဃ)
လူငယ္ထုတစ္ရပ္လုံးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကိုသာဦးတည္<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:.5in;text-align:justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ေဆာင္ရြက္မည္<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left:22.5pt;text-align:justify;text-indent:
-22.5pt">

</p><p class="MsoListParagraph" style="text-align:justify"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">(င) ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ကြန္ရက္၏ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ေသြဖည္မႈမရွိေစေရး ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္။</span></p><p class="MsoListParagraph" style="text-align:justify"><b>အဖဲြ႔အစည္းေနာက္ခံေၾကာင္းအရင္း</b></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in">မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပူပိုင္းေဒသတြင္တည္ရွိျပီး
ဗမာလူမ်ဳိးအမ်ားစုႏွင့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္
(၂၅) ခုျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပစုေပါင္း လူဦးေရ (၃၉)သိန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ကာ
(၉၀%) ရာႏုန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾကကာ အသက္ (၁၈- ၃၅) လူငယ္ဦးေရမွာ
( ၁ သန္းေက်ာ္)ဦးရွိသည္။ အဓိကအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမွာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းျဖစၿပီး
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားျပသနာ၊ ပညာေရး ၿပသာနာ၊ က်န္းမာေရးၿပႆနာမ်ားကိုလည္း အထူးရင္ဆိုင္ေနရသည္။
အထူးသျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တြင္ တစ္တိုင္းလံုးအားလႊမ္းျခံဳႏိုင္သည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသာရွိၿပီး CSO မ်ားအေနျဖင့္ အားနည္းလွ်က္ရွိသည္။ <o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in">ထို႕ေၾကာင့္
ေဒသတြင္းျပႆနာမ်ားကူညီေျဖရွင္းျခင္း၊ လူငယ္ဖြင့္ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္
အစိုးရ၏ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ားအား အျပန္အလွန္ထိန္း ေၾကာင္းႏိုင္ရန္
ရည္ရြယ္၍&nbsp; ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည့္
ပထမအႀကိမ္လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ စတင္သေႏၵတည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံမွာ
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ ၿမိဳနယ္တြင္းရွိ အသက္ (၁၈-၃၅) ႏွစ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊
ေက်းလက္လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား မွလူငယ္မ်ားအားစုစည္းကာ ၿမိဳနယ္လူငယ္ကြန္ရက္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ျခင္း၊
တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တြင္ မေကြးတိုင္း (၂၅)ၿမိဳ႕နယ္မွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဖြဲ႕စည္းကာ
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္ကြန္ရက္ အျဖစ္ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ <o:p></o:p></p><p class="MsoListParagraph" style="text-align:justify"></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:.5in">ကြန္ရက္အေနျဖင့္
ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္တိုင္းေဒသႀကီး လူငယ္ေတြ႕ဆံုးပြဲမ်ားအားက်င္းပျခင္းျဖင့္
လူငယ္အသံမ်ားထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ အစိုးရသို႕တင္ျပေတာင္းဆိုျခင္း၊ လုပ္ငန္းငန္းစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊
လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား၊
လူငယ္ေရးမႈဝါဒေပၚေပါက္လာေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။<o:p></o:p></p>
Logo
Files