နိဒါန္း
ယခုေလ့လာမႈ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ျမန္မာအရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေၾကာင္းကို
ပိုမိုနက္႐ိႈင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုိသို႔နားလည္သိရွိ
ျခင္းေၾကာင့္ LRC အေနႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္
ျမင့္မားေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္မည့္ သင္တန္းမ်ား၊ အနီးကပ္ပံ့ပိုးမႈ
mentoring မ်ား၊ ႀကီးၾကပ္ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္မႈဆို္င္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို
သက္ေရာက္သည့္မူဝါဒေရးရာဝန္းက်င္ စသည္တို႔တြင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစမည္ျဖစ္သည္။
LRC အေနႏွင့္ ရလာဒ္ေပၚတြင္အေျခခံေသာ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လိုပါသည္။ ယခုေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားသည္
မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ရွာေဖြျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား
ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လိုေသာ အျခားေသာ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္လည္း
အသံုးဝင္ႏိုင္ပါမည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို မသိပဲ ထပ္မံ
လုပ္ေဆာင္မိျခင္းမ်ဳိးမရွိေအာင္ေရွာင္လ်ားရာတြင္လည္း အေထာက္အကူ
ျပဳႏုိင္ပါသည္။
ယခုေလ့လာမႈကို ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီလအၾကားတြင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္
ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္တို႔၏ ေျဖၾကားမႈမ်ားႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားပါ
ဝင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းအေရအတြက္သည္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္
ကာလတစ္ခုအတြင္း မွတ္တမ္းတင္ေသာ မွတ္တမ္းတိုတစ္ခုသာ
ျဖစ္ပါသည္။
ယခုစာတမ္းသည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စု ေဆြးေႏြး
ခ်က္မ်ားမွေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းသာျဖစ္သည္။
ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမူေဘာင္၊ နည္းေဗဒ၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံု၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ေနာက္ခံႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းသမိုင္း အပါအဝင္ အျခားစာတမ္း
မ်ားမွ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ဖတ္႐ႈရမည့္စာစုစာရင္းစသည္တို႔ကိုမူ
အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။