ေက်းလက္အေျချပဳ သက္ေမြးပညာလုပ္ငန္းစဥ္ (Local Vocational Training) အပါတ္စဥ္ (၄)၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္မည့္ အေရာင္းစာေရးသင္တန္းအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားမွ ေအာက္ပါရံုးမ်ားတြင္ ေလ်ွာက္လႊာမ်ားအား လာေရာက္ထုတ္ယူနိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။