၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် မြောက်ဦးမြို့ရှိ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ ရုံးတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Relief Interantionalအဖွဲ့ နှင့် လမ်းသစ်ဆီသို့ စီမံကိန်း မှဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ ပထမနှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သော လုပ်ငန်းဆောင်တာ အစီရင်ခံစာကို EU သို့ပေးပို့နိုင်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါသည်။