ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖဲြ႕ – Local Resource Centre (LRC) ၏ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအစီ

အစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္၀င္စားသူမည္သူမဆိုေလ့လာႏိုင္ရန္ အထက္ပါ download button တြင္ရယူႏိုင္ပါသည္။