အလင္းမီးအိမ္အဖဲြ႕မွ ျပဳလုပ္ေသာ ဥပေဒအသိပညာေပးသင္တန္း ၊ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳသင္တန္းႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ေစမႈသင္တန္းအား ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး႑ိဳင္အဖဲြ႕မွ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈမႈကို ၂၇ ရက္ေန႔ ဧပရယ္လ ၂၀၁၉ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#HELVETAS_Myanmar
#PTF