လုံျခံဳစိတ္​ခ်​ေသာက​ေလးမ်ားကြန္​ယက္​” စီမံခ်က္​ ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕ရွိ အလင္းသစ္အဖြဲ႕အစည္းမွ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးတြင ္စီမံခ်က္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#Helvetas
#PTF