ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွ်တေသာ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ အရပ္ဖက္ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈစီမံခ်က္ မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံ့ၿမိဳ႕ရွိ သံလြင္ပါရာဒိုက္စ္ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

#CivicEngagement,   #HELVETAS,  #PTF