လားရှိုးမြို့ အောင်ချမ်းသာခန်းမတွင် အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းကို ပေးနေစဉ်
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#Helvetas
#PTFe.V