၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖဲြ႕ ရံုးတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖဲြ႕၏ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Relief Interantionalအဖဲြ႕ ႏွင့္ လမ္းသစ္ဆီသို႔ စီမံကိန္း မွ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ပထမႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အစီရင္ခံစာကို EU သို႔ေပးပို႔ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ့ပါသည္။