ထားဝယ်မြို့ရှိ Youth Dream မှ ပြုလုပ်သော ဂျန်ဒါဆိုင်ရာခွဲခြားမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုလျှော့ချရေး စီမံချက် အသိပေးဆွေးနွေးပွဲသို့ Follow up သွားရောက်ခြင်း။

#Civic_Engagement

#PEACE_project

#Helvetas

#PTFe.V