ေကာင္းေသာအရာမ်ား ျဖစ္လာဦးမည္

မႏၱေလးတြင္ ေနသာေသာေန႔ တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။ ဥပေဒေရးရာပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မွ မန္ေနဂ်ာျဖစ္ေသာ ဦးျမင့္ထြန္းကို ဖြံၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕သားမ်ားက ရံုးတြင္ ေစာင့္ေနၾကသည္။ ဥပေဒေရးရာပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မွတ္ပံုတင္ဥပေဒကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လြယ္ကူစြာ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တတ္ၾကြစြာလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ဦးျမင့္ထြန္းသည္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အၿပံဳးမ်က္ႏွာကိုလည္းပိုင္ဆိုင္ထားသူျဖစ္သည္။

ဥပေဒေရးရာပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွ်တေသာ၊ တာ၀န္ခံယူမႈရွိေသာ အရပ္ဘက္ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ စီမံကိန္း၏ အေသးစားရန္ပံုေငြကိုရရွိထားေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လည္းျဖစ္သည္။ ဦးျမင့္ထြန္းက “အသင္းအဖြဲ႕မွတ္ပံုတင္ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တရား၀င္ျပဌာန္းၿပီးေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွာ သိရွိမႈအားနည္းေနေသးသည္။” အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ထုိဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလိုက္နာမႈအားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထုိဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္ အရာတစ္ခုမွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ တိုင္းအဆင့္ မွတ္ပံုတင္ေရးေကာ္မတီတြင္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ရမည္ဟုဆိုေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ပါ၀င္ခြင့္မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ျပင္သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕က အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား သာေရးႏွင့္နာေရးလုပ္ေဆာင္ေသာအဖြဲ႔မ်ားကိုသာ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။ ထိုတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔တြင္  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၏ အေရးပါပံုႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးပါပံုကို သိရွိမႈ အားနည္းေနေသးသည္။

ဦးျမင့္ထြန္းဆက္လက္ေျပာၾကားသည္မွာ ဥပေဒေရးရာ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မႏၱေလးတြင္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွတ္ပံုတင္ရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒကို ပိုမိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒေရးရာပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္၍ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာဥပေဒအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕အျပင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအဖြဲ႕မ်ားထံမွ မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ခက္ခဲသည့္အပိုင္းမ်ားအား ေမးျမန္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းမွရရွိထားေသာအခ်က္မ်ားအား စုစည္းျပီး တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္အေျဖရွာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမွာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကိုယ္တိုင္က အသင္းအဖြဲ႕မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒအား သိရွိမႈအားနည္းျခင္း။ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွလည္း အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာဥပေဒအား သိရွိမႈအားနည္း ျခင္း။ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ရန္ခက္ခဲေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒေရးရာပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔မွာ PEACE စီမံကိန္း၏ အေသးစား ရန္ပံုေငြကိုရရွိထားေသာ အဖဲြ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အဖြဲ႕သည္ အသင္းအဖဲြ႔မွတ္ပံုတင္ဥေပေဒႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာလုပ္ေဆာင္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားလည္းျပဳလုပ္သည္။

ထုိကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မႏၱေလးတြင္ အသင္းအဖဲြ႕မွတ္ပံုတင္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဗဟုသုတမ်ားရရွိလာသည္။ ထို႔ျပင္ အရင္ထက္ပုိ၍ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေခ်ာေမြ႕လာသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ရာတြင္ ဦးျမင့္ထြန္းက  ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဥေရာပသမၼဂၢ၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ ေသာHELVETAS ျမန္မာ၊ PTF ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕တို႔ကို ဥပေဒေရးရာပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။

*** English Version Below ***

CSO Registration – The best is yet to come

It was sunny day in Mandalay. We were waiting in the private room of LRC office to meet U Myint Htun, a Project Manager of Enabling Legal Environment (ELE) Working Group. ELE working group is actively working towards implementation of the 2014 Association Registration Law (ARL) to make sure the CSOs can easily register officially without any barriers.

U Myint Htun , a very pleasant person with a big smile, entered into the room and we warmly welcomed him.

ELE Working Group is one of the grant awardees under PEACE project. He took a break for a while before starting to talk about the situation of the CSO registration in Mandalay region. He said, “Although Association Registration Law has been enacted, government and CSOs have limited knowledge about it because of lack of law enforcement communication gap among respective government departments in Mandalay”.

As stipulated In the Association Registration Law (ARL), for township and state level implementation, Association Registration Law Committee selection process should include members of CSOs, but in reality, the CSOs members did not get the chance to participate in the selection process. And also, the respective government officials themselves seem to have limited knowledge of the law and also weak into abiding some components of the law.  Many CSOs tried to register but the Regional Government only permitted CSOs who work on Social/Humanitarian work to be officially registered. The Regional Government have limited knowledge on development work and the important and critical role that civil society play in a democracy and reform processes.

He also mentioned that ELE working group is mainly focusing on ensuring and facilitating the implementation process of  ARL in Mandalay. ELE working group members have also interviewed those who are facing difficulties in the registration process. After collecting evidence, ELE collected the facts and advocated with regional government Mandalay Region Hlutttaw and CSOs.

However, the biggest challenges were that CSOs and government departmental officials have limited knowledge of ARL and they lack engagement with CSOs.

ELE Working Group were successful in applying for small grants programme under PEACE project. The additional support had enabled the ELE working group to provide awareness on ARL and able to explain about the weakness of implementation of the law with many CSOs and policymakers. Moreover,  they gained many valuable experiences and skills in financial management and reporting.

The ELE working group had impacted in increasing knowledge on ARL and its implementation process, much to the delight of the CSOs in Mandalay who have faced difficulties in registering in the past.

He concluded, “On behalf of CSOs in Mandalay, we would like to thank the  European Union for providing the funds and the consortium partners of PEACE project – HELVETAS, PTF and LRC for creating an enabling environment to bring the best to the CSO community”.