၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လိႈင္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖဲြ႕မွ ဦးေဆာင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္လူထုအက်ိဳးျပဳ ကြန္ရက္အဖဲြ႕ကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့သည္။
အဖြဲ႕၏ ရည္မွန္္းခ်က္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ျပည္သူလူထူႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားၾကား သဟဇာတ ျဖစ္၍ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ တရားမွ်တေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။
ရည္မွန္း္ခ်က္မွာ ၁။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္။
၂။ ေဒသအတြင္း “ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈ” ယႏၲယားမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိၿပီး အားေကာင္းလာေစရန္
၃။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုပါ၀င္မႈ က႑တြင္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ား က်င့္သံုးေဖာ္ေဆာင္မႈ ျမင့္တက္လာေစရန္။
၄။ အားလံုးအက်ံဳး၀င္ ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ တို႔ျဖစ္သည္။
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#Helvetas
#PTF