အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ ေဒသအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ လပတ္အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၊ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ရွိ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖဲြ႕ရုံးတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။