တနသၤာရီေဒသအတြင္းမွ လူထုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ 
တနသၤာရီေဒသအတြင္း ရပ္ေက်းသစ္ေတာထိန္းသိန္းမွဳ၊ ေ၀းလန္ေသာေဒသမ်ားမွ ဒီိမိုကေရစီသင္တန္းမ်ား၊ အေျခခံပညာေရးစာသင္ေက်ာင္းတြင္းမွ မတူကြဲျပားျခားနားမွဳ နွင့္ စည္းလုံးညီညႊတ္မွဳဆိုင္ရာအသိပညာသင္ၾကားမွဳ၊ ျပည္သူ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚျပည္သူမ်ား၏ အျမင္မွတ္တမ္းမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခံရသည့္ HIV ေရာဂါရွိသူမ်ားနွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသားေကာင္ျဖစ္ေနသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ျခင္း စသည့္အရာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္နိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ အဘယ္နည္း။
တူညီေသာဘုံပိုင္းေျခသေဘာတရား သို႔မဟုတ္ အေျဖမွာ လူထုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိင္ငံရွိသာတူညီမ်ွမွဳရွိေသာ လူထုဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္း(PEACE) ကို EU ဥေရာပသမၼဂမွ ပူးတြဲေထာက္ပ့ံထားျခင္းျဖစ္ျပီး ဖြံံ႔ျဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႔(Local Resource Center-LRC) မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး HELVETAS Myanmar နွင့္ Partnership for Transparency Fund မွ ပူးေပါင္းကူညီသည္။ LRC သည္ တနသၤာရီေဒသတြင္းမွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း (၈) ဖြဲ႔ျဖင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည္။ LRC မွ အစီစဥ္ ညွိ႔နိွဳင္းေရးမွဴး မျဖဴစင္မွ စီမံကိန္းအားေအာက္ပါအတိုင္း သူ႔၏အျမင္ကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ဒီစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္းနဲ က်မသိလာတာကေတာ့ က်မဟာျမန္မာနိင္ငံရဲ႕ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳအတြက္ အသုံး၀င္တဲ့အရာတခုခုကိုေတာ့လုပ္ေနျပီဆိုတာပါပဲ’’

**English Version Below**

Civic Engagement in Tanintharyi Region
Tanintharyi Region What is the common denominator of community forestry, training about democracy in remote villages, awareness creation about diversity and unity in primary schools, documenting people’s views on the functioning of public services, defending the rights of discriminated people such as drug edicts and HIV infected people?
The common denominator is civic engagement! In the frame of the EU co-funded Promoting Equitable and Accountable Civic Engagement implemented by the Local Resource Centre (LRC) with the support of Helvetas Myanmar and the Partnership for Transparency Fund, LRC currently collaborates with eight civil society organizations in Tanintharyi Region. The LRC Coordinator in Dawei, the Region’s capital, Phyu Sin says: “With this project I have the feeling I’m doing something useful for the development of Myanmar.”
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#Helvetas
#PTF