စီမံခ်က္အဆိုျပဳလႊာေခၚယူျခင္း

အေသးစားေထာက္ပံ့ေငြ၊ အလတ္စားေထာက္ပံ့ေငြ ႏွင့္ အႀကီးစား ေထာက္ပံ့ေငြ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွ်တေသာ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ အရပ္ဖက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ စီမံခ်က္

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွ်တေသာ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ အရပ္ဖက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ စီမံခ်က္” ေအာက္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ စီမံခ်က္အဆိုျပဳလႊာမ်ား လက္ခံေနပါသည္။ ဤစီမံခ်က္သည္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းဇံုေဒသ မ်ားရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေစျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္ဖက္ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေထာက္ပံ့မႈသည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႏွင့္ လူထုဘ၀တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏စြမ္းရည္သည္ စီမံခ်က္ကို ပံုေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကို လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွတဆင့္ သင္ယူျခင္းအားျဖင့္ ပိုမို အားေကာင္းလာေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေထာက္ပံ့ေငြသည္ လူမႈဆိုင္ရာ ပါ၀င္ႏိုင္မႈ၊ တာ၀န္ခံ/ယူႏိုင္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈႏွင့္ လူထုတာ၀န္ယူမႈကို ေဒသအဆင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ျမႇင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေသာ အဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ဤေထာက္ပံ့ေငြကို ေလွ်ာက္ထားရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွ်တေသာ၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ အရပ္ဖက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ စီမံခ်က္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕၊ HELVETAS Swiss Intercooperation ႏွင့္ Partnership for Transparancy Fund (PTF) တို႔၏ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ ေဒါင္းလုပ္ဖိုင္တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Budget Request ကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္ တြင္ ေဒါင္းလုပ္ ႏိုင္ပါသည္။

http://www.lrcmyanmar.org/wp-content/uploads/2018/11/grant-app-form.docx