ျမန္မာႏိုင္ငံ နားမၾကားသူမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ရပ္ရြာလူထုပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈ့ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား အသိပညာေပးသင္တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#Helvetas
#PTF