အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာအသိပညာေပး
စြမ္းေဆာင္ျမႇင့္သင္တန္း GreenDay လူငယ္ကြန္ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သထံုၿမိဳ႕ရွိ ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
#Civic_Engagement
#PEACE_Project
#Helvetas 
#PTF