” အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း သုတေသနရလဒ်အားြ ပည်ထောင်စုအဆင့် တင်ပြဆွေးနွေးပွဲ”

” အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း သုတေသနရလဒ်အားြ ပည်ထောင်စုအဆင့် တင်ပြဆွေးနွေးပွဲ” ကို ပြီးခဲ့သော ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ Horizon Lake View Resort တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနား၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအား လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဥပဒေပါအချက်အလက်များအတိုင်း လိုက်နာနိုင်ရန်အတွက် အဆိုပြုတင်ပြသွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ထိုပွဲအခမ်းအနားကို အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် (၁၄) ခုတို့မှ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ တတ်ရောက်ခဲ့ပါသည်။