သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာသည် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သော ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးကင်ဆာရောဂါများအကြား ၂၅% မှ ၃၀% သည် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်သည်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများအကြား ကင်ဆာရောဂါကြောင့် သေဆုံးရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ခန့်မှန်းခြေ အမျိုးသမီး ၃၅၀၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအများစုသည် အခြေခံကာကွယ်တားဆီးခြင်းဖြစ်သည့် Human Papilloma(HPV) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း (Human Papilloma Virus Vaccination)၊ အကြိုအဆင့်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည့် သားအိမ်ခေါင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် (သားအိမ်ခေါင်းရှိ) ကင်ဆာရှေ့ပြေး အနာများကို ကုသပေးခြင်းတို့ဖြင့် ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ပါသည်။ အသက် (၃၀-၄၉)နှစ်အတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများသည် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအကြိုအဆင့် စစ်ဆေးနိုင်ပါက အကျိုးကျေးဇူးအများဆုံး ရရှိနိုင်သောကြောင့် ၎င်းအသက်အုပ်စုကို သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအကြိုအဆင့်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အခြေခံဦးတည်အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။