“လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အခြင့္အေရးမ်ား” ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္မူဝါဒႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိနားလာ္ေစရန္ႏွင့္ လက္လွမ္းမွီလာေစရန္ဂသတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာ အသိေပးလံႈေဆာ္မႈတစ္ရပ္အား စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ျပည္သာယာဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
အစည္းေဝးပြဲတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဝမွ်ခဲ့ရံုသာမက သတင္းမီဒီယာမ်ားဘက္မွလည္း ၎တို႔၏ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ျပန္လည္ေဝမွ်ခဲ့သည္။
အစည္းေဝးပြဲသို႔ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၊ ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားမွ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။