ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့မှ တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော “မြန်မာနိုင်ငံတွင် မျှတသော၊
တာဝန်ယူမှုရှိသော အရပ်ဖက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု စီမံချက်” အောက်တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်
အရည်အချင်းပြည့်မှီသော အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ စီမံချက်အဆိုပြုလွှာများ လက်ခံနေပါသည်။
ဤစီမံချက်သည် ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်း၊
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း အပူပိုင်းဇုံဒေသ များရှိ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏
စွမ်းရည်ကို ပိုမိုအားကောင်းလာစေခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရပ်ဖက်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု
ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ဤထောက်ပံ့မှုသည် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကို
အစိုးရနှင့် နိုင်ငံသား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို ထောက်ပံ့ပေးရန် နှင့် လူထုဘဝတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်
စွမ်းရည်တည်ဆောက်ပေးရန် လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းများကို ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အရပ်ဖက်
အဖွဲ့အစည်း များ၏စွမ်းရည်သည် စီမံချက်ကို ပုံဖော်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းများကို
လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်း အတွေ့အကြုံများမှတဆင့် သင်ယူခြင်းအားဖြင့် ပိုမို အားကောင်းလာစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထောက်ပံ့ငွေသည် လူမှုဆိုင်ရာ ပါဝင်နိုင်မှု၊ တာဝန်ခံ/ယူနိုင်မှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာရှိမှုနှင့်
လူထုတာဝန်ယူမှုကို ဒေသအဆင့်၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သော စီမံချက်များ
အကောင်အထည်ဖော်မည့် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။အခွင့်အလမ်း
နည်းပါးသော အဖွဲ့များကိုလည်း ဤထောက်ပံ့ငွေကို လျှောက်ထားရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်
မျှတသော၊ တာဝန်ယူမှုရှိသော အရပ်ဖက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု စီမံချက်သည် ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့၊ HELVETAS
Swiss Intercooperation နှင့် Partnership for Transparancy Fund (PTF) တို့၏
ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်နေသော အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။

သင်တန်းလျှောက်လွှာနှင့် အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်မားျကို download button တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။

http://www.lrcmyanmar.org/wp-content/uploads/2018/04/Medium-and-Large-grant-app-form.docx

http://www.lrcmyanmar.org/wp-content/uploads/2018/04/Round-2-call-for-proposal-Medium-Large.pdf