ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စများတွင် လုပ်ဆောင်နေသော အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်အတွက် နှီးနှောဖလှယ်ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခြင်း

၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ ဖွံ့ဖြိုးရေးမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ရုံးတွင် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကိစ္စများတွင် လုပ်ဆောင်နေသော အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်အတွက် နှီးနှောဖလှယ်ဆွေးနွေးမှုတွင် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် အစိုးရဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းပံ့ပိုးမှုပြုနိုင်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အသေးစိတ်ရည်ရွယ်ချက်မှာ –
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများနှင့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအချင်းချင်း ရင်းနှီးမှု တည်ဆောက်နိုင်ရန်နှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ရန် ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ရှေ့ဆက်ပြီးပိုမိုချိတ်ဆက်လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှုအခန်းကဏ္ဍနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိနိုင်ရန် ၊ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဒေသမှ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများ (HRD – Human Rights Defender) ၏ တွေ့ကြုံနေရသော စိန်ခေါ်မှုများ ၊ အခက်အခဲများကို လေ့လာသိရှိနိုင်ရန် ၊ လူ့အခွင့်အရေးအချင်းချင်း ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းများ အချင်းချင်းဝေမျှဖလှယ်သိရှိနိုင်ရန် ၊ လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ (HRD – Human Rights Defenders) ကို အကာအကွယ်ပေးနိင်သည့် ယန္တရားများကို လေ့လာသိရှိနိုင်ပြီး မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်တတ်စေရန် တို့ဖြစ်ကြသည်။